BİLİMSEL PROGRAM
 
1 Mart 2019
08.30-09.00  AÇILIŞ
I. OTURUM - JİNEKOLOJİ
Oturum Başkanları: Levent Yaşar, Veli Mihmanlı
09.00-09.15 Myomlarda cerrahi dışı tedavilerde güncel durum Niyazi Tuğ
09.15-09.30 Myomlarda cerrahiye uygun hasta seçimi: Kime laparoskopi? Kime Laparotomi? Yücel Karaman
09.30-09.45 Adneksiyel kitlelerde laparoskopiye uygun hasta seçimi: Kime laparoskopi? Kime Laparotomi? İsa Aykut Özdemir
09.45-10.00 Tekrarlayan gebelik kayıplarında kanıta dayalı yaklaşım nedir? Eser Özyürek
10.00-10.20 TARTIŞMA
10.20-10.45 ARA
II. OTURUM - OBSTETRİK
Oturum Başkanları: Atıl Yüksel, Rıza Madazlı
10.45-11.00 cf-DNA'da son durum ve verilecek danışmanlığın önemi Atıl Yüksel
11.00-11.15 Servikal yetmezlikte pesser-serklaj-medikal tedavi ve kısa servikse yaklaşım İsmail Özdemir
11.15-11.30 Kronik hipertansiyon, preeklampsi, eklampsi ve HELLP sendromu: Tanı, takip ve doğum Oya Demirci
11.30-11.45 ‘Erken’ ve ‘geç başlangıçlı’ fetal büyüme kısıtlığı: Tanı, takip ve doğum Rıza Madazlı
11.45-12.00 TARTIŞMA
12.00-12.30 Uydu Sempozyumu – Astellas
Aşırı aktif mesane Farmako terapisinde değişen standartlar
Mustafa Levent Erton
12.30-13.30 YEMEK
III. OTURUM - İNFERTİLİTE
Oturum Başkanları: İbrahim Polat, Ali Yılmaz
13.30-13.45 Endometriozis olgularında infertilite yönetimi nasıl olmalıdır? Fatma Ferda Verit
13.45-14.00 PKOS'lu infertil olgularda tedavi yönetimi ve endometrium kanserinden korunma Murat Ekin
14.00-14.15 Gn+İUİ, CC+İUİ: Hangisi? Çoğul gebeliklerden ve OHSS’den kaçınmak için neler yapılmalıdır? Nida Bayık
14.15-14.30 Over rezervinin değerlendirilmesi, erken menopoz ve oosit krioprezervasyonu Burak Yücel
14.30-15.00 TARTIŞMA
15.00-15.30 ARA
IV. OTURUM - ONKOLOJİ
Oturum Başkanları: Mete Güngör, Zehra Meltem Pirimoğlu
15.30-15.45 Myom-sarkom ayrım ve yönetiminde güncel bilgiler Cem Dane
15.45-16.00 Endometrial hiperplazilerin tedavisinde karşılaşılan güçlükler Pınar Göksedef
16.00-16.15 Gestasyonel trofoblastik hastalık-neoplazi ayrımı ve tedavi yaklaşımları Nilüfer Çetinkaya Kocadal
16.15-16.30 Endometrium kanserinin moleküler sınıflamasının klinik yönetime etkileri  Ateş Karateke
16.30-17.00 TARTIŞMA
17.00-17.15 AKILCI İLAÇ KULLANIMI Berna Arslan Çetin

 

2 Mart 2019
V. OTURUM - OBSTETRİK
Oturum Başkanları: Ali Gedikbaşı, Mehmet Aytaç Yüksel
09.00-09.15 Gebelikte diabet: Tanı, takip ve doğum zamanlaması Pınar Kumru
09.15-09.30 Gebelikte tiroid hastalıkları: Tedavi ile neler önlenebilir, neler önlenemez? Oluş Api
09.30-09.45 Gebelikte tromboembolik hastalıklar: Pulmoner ve serebral embolilerin önlenmesi Emre Yalçınkaya
09.45-10.00 Gebelikte kalp hastalıkları: Tanı, takip ve doğum yönetimi Rezzan Deniz Acar
10.00-10.20 TARTIŞMA
10.20-10.45 ARA
VI. OTURUM - JİNEKOLOJİ
Oturum Başkanları: Birtan Boran, Taylan Şenol
10.45-11.00 Endometrioziste ağrı yönetimi ve kronik pelvik ağrıya nöropelviolojik yaklaşım  Ahmet Kale
11.00-11.15 Laparoskopide komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi Süleyman Salman
11.15-11.30 Histeroskopide komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi Gonca Yetkin Yıldırım
11.30-11.45 Anormal uterin kanamalara güncel yaklaşım Semra Kayataş Eser
11.45-12.00 TARTIŞMA
12.30-13.30 YEMEK
VII. OTURUM - OBSTETRİK
Oturum Başkanları: Erdal Kaya, Ayşe Ender Yumru
13.30-13.45 Doğum indüksiyon ve augmentasyonunda hangi yöntem ve takibi nasıl olmalıdır? Alev Atış Aydın
13.45-14.00 Doğumsonu kanamalarına yaklaşım  Recep Has
14.00-14.15 Plasenta adezyon anomalisi ve dekolman plasenta: Tanı, takip ve doğum İsmail Özdemir
14.15-14.30 İntrauterin fetal ölüm ne kadar öngörülebilir ve önlenebilir? İbrahim Polat
14.30-15.00 TARTIŞMA
15.00-15.30 ARA
VIII. OTURUM - ÜROJİNEKOLOJİ
Oturum Başkanları: Hakan Güraslan, Hale Çelik
15.30-15.45 POP’da değerlendirme ve cerrahide dikkat edilecek noktalar Fisun Vural
15.45-16.00 POP cerrahisine anti-inkontinans cerrahi ekleyelim mi? Aysu Akça
16.00-16.15 Ürodinami kime yapılmalı?  Üriner inkontinansda cerrahi tedavi ne zaman? Hüseyin Cengiz
16.15-16.30 Aşırı aktif mesanede medikal tedavi Kerem Doğa Seçkin
16.30-17.00 TARTIŞMA
Sözlü Bildiriler - 2 Mart 2019
09:30-10.10 Sözlü Bildiriler - 1
Oturum Başkanı : Pınar Bahat
( Salon B )
09:30-09:35 S-02 - Term Gebede Uterus Torsiyonu: Vaka Sunumu:
Nevin Tüten, Muradiye Yıldırım
09:35-09:40 S-06 - Pregestasyonel ve Gestasyonel Diabette, Fetal Kordon Kanında Dinamik Tiol-Disülfide, Tioredoksin Reduktaz ve Peroxiredoxin-6 Değerlerinin Fetal ve Maternal Sonuçlarla İlişkisinin Değerlendirilmesi
Atlaz İsmailova, Meryem Kurek Eken, Emre Zafer, Özgür Deniz Turan, Arif Aktuğ Ertekin, Özge Çevik
09:40-09:45 S-07 - Sezaryen anestezisi için intratekal uygulanan farklı dozlarda levobupivakain ve fentanil kombinasyonun etkileri
Bedih Balkan, Abdülkadır Yektaş
09:45-09:50 S-08 - Polikistik over sendromlu ve normal ovulatuar sikluslu kadınlarda serum amylin değerleri
Fatma Eskicioğlu
09:50-09:55 S-09 - Tuba-ovarian abse ve tedavisi: Tersiyer bir merkezin 4 yıllık deneyimi
Taner Günay
10:00-10:05 S-54 - Açıklanamayan infertilitede intrauterin inseminasyon ile birlikte yapılan klomifen ve gonadotropin tedavilerinin karşılaştırılması
Hamdiye Acar, Gonca Yetkin Yıldırım, Nadiye Köroğlu, Gülseren Polat, İbrahim Polat
10:05-10:10 S-12 - Benign Endikasyonla Yapılan Histerektomilerde Uterin Sarkom Olgu Sunumu
Simten Genç, Ali Emre Atik, Yeşim Akgün, Ömer Ulugergerli, Veli Mihmanlı
10:45-12.10 Sözlü Bildiriler - 2
Oturum Başkanı : Pınar Kadiroğulları
( Salon B )
10:45-10:50 S-13 - Robert Sendromu'nun Prenatal Ultrasonografik ve Genetik Tanısı
Reyhan Ayaz, Emine Goktas, Mine Balasar
10:50-10:55 S-15 - Prenatal Sol Pulmoner Arter Slingi Tanılı Fetüsta Ultrasonografi ile 3-Damar Kesitinin Kullanımının Önemi
Mucize Eriç Özdemir, Oya Demirci, Güher Bolat, Öykü Tosun, Serçin Özkök
10:55-11:00 S-16 - Doğumun İkinci Evresinde Sezaryana Alınan Hastaların Maternal ve Neonatal Sonuçları
Pınar Kadiroğulları
11:00-11:05 S-17 - Abdominal ateşli silah yaralanması sonrası primer uterin onarım yapılan hastanın gebelik takibi ve doğum zamanlaması: olgu sunumu
Nefise Nazlı Yenigül
11:05-11:10 S-18 - Sezaryen sırasında yerleştirilen çerçevesiz rahim içi aracın erken ve geç dönem sonuçlarının değerlendirilmesi
Ahmet Eser
11:10-11:15 S-19 - Parametrial invazyonu bulunan plasenta percreta olgusunun konservatif yönetimi: Olgu sunumu
Işıl Köleli, Lale Bakır
11:15-11:20 S-20 - Gebelikle ilişkili akut nörolojik durumların manyetik rezonans görüntüleme ile araştırılması
Selçuk Parlak, Muhammed Said Beşler, Deniz Sözmen Cılız
11:20-11:25 S-22 - Vertikal abdominal cerrahi insizyonda erken pansumanın (2. gün) geç pansumanla (5. gün) yara iyileşmesi açısından karşılaştırılması: Prospektif bir gözlemsel çalışma
Alpaslan Kaban
11:25-11:30 S-23 - Endometrial Polip Nedeni ile Biyopsi Yapılan Hastalarda Premalign ve Malign Lezyonlar
Işik Kaban, Besim Haluk Bacanakgil
11:30-11:35 S-24 - Postmenapozal kadınlarda insülin direncinin değerlendirilmesinde TyG (trigliserit-glukoz) indeksinin önemi
Gökçe Anık İlhan
11:35-11:40 S-26 - Preeklamptik Hastalarda Postpartum Dönemde Renal Fonksiyon, Proteinüri ve Kan Basıncı Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
Ebru Aygüler, Gökçe Anık İlhan
11:45-11:50 S-28 - Kadında Üretral Kondiloma Aküminata: Nadir Bir Olgu Sunumu ve Güncel Tedavi Yaklaşımları
Fatma Yazıcı Yılmaz
11:50-11:55 S-29 - Gestasyonel Diyabet hastalarında retinal değişikliklerin değerlendirilmesinde yeni yaklaşım: Optik koherans tomografi anjiyografi
Mehmet Erol Can, Betül Dündar
11:55-12:00 S-30 - Harlequin İktiyozis Olgu Sunumu
Hüseyin Pehlivan, Fatma Yazıcı Yılmaz
12:00-12:05 S-31 - Konvulsi̇yon i̇le gelen ati̇pi̇k eklampsi̇ ve preeklampsi̇: olgu sunumu ve li̇teratür derlemesi̇
Mustafa Behram
12:05-12:10 S-34 - Hafif preeklampsi öyküsü olan hastalarda artmış epikardiyal yağ dokusu kalınlığı ve bunun enflamasyonla ilişkisi
Faika Ceylan Çiftçi
13:30-14.45 Sözlü Bildiriler - 3
Oturum Başkanı : Enis Özkaya
( Salon B )
13:30-13:35 S-36 - İlk trimesterde Meckel Gruber Sendromu Tanısı
Salim Sezer
13:35-13:40 S-37 - Gebelik döneminde egzersizin maternal ve fetal sağlık üzerine etkileri ve önemi
Rumeysa Durmuş, Kadir Daştan
13:40-13:45 S-38 - Joubert sendromu: 3 olgu sunumu
Zeynep Gedik Özköse
13:45-13:50 S-39 - Goldenhar sendromu; Olgu Sunumu
Züat Acar
13:50-13:55 S-40 - Pelvik Organ Prolapsusu Olmayan Kadınlarda Genital Hiatus Ve Total Vaginal Uzunluğun Cinsel Disfonksiyon İle İlişkisi
Esma Sarıoğlu, Sevcan Arzu Arınkan, Fisun Vural
13:55-14:00 S-41 - Merkezimize başvuran toksoplazma enfeksiyonu şüphesi olan olguların değerlendirilmesi
Başak Kaya
14:00-14:05 S-42 - Sezaryen ile Eş Zamanlı Myomektomi
Esra Can
14:05-14:10 S-43 - Serebral sinüs ven trombozlu gebenin yönetimi ve sonrasında gelişen postpartum hemorajiye yaklaşım: olgu sunumu
Nihal Çallıoğlu, Cihan Kaya, Murat Eki̇n
14:10-14:15 S-44 - Kliniğimizde Opere Olan Epitelyal Over Kanserli Hastaların Demoğrafik Özellikleri
İlkbal Temel Yüksel, Baki Erdem
14:15-14:20 S-45 - Üç Damar Trakea Kesitinin Özofagus Görüntülemesinde Pratik Kullanımı
Deniz Kanber Açar
14:20-14:25 S-46 - İzole İntrauterin Gelişme Kısıtlılığı Olan Fetuslarda Maternal Enflamatuar Belirteçlerin (Nötrofil Lenfosit Oranı, Platelet Lenfosit Oranı) Araştırılması
Gizem Kaplan, Sevcan Arzu Arınkan, Fisun Vural
14:25-14:30 S-47 - Granüloza hücreli over tümörü tanılı hastaların tek merkezde uzun süreli takip sonuçlarının analizi
Mehmet Bayrak
14:30-14:35 S-50 - Adenomyozisin, sistemik immun inflamasyonla herhangi bir ilişkisi var mıdır?
Fatma Ferda Verit, Melek Yalçın
14:35-14:40 S-51 - Postpartum Kanamada Uterin Kompresyon Sütürleri ve Devaskülarizasyon Sonrası Gelişen Uterin Nekroz: Vaka Sunumu ve Literatür Gözden Geçirmesi
Aysun Fendal Tunca, Çağseli Göksu Özgün, Emine Öztürk, Raziye Kıcık Çalışkan, Şakir Volkan Erdoğan, Murat Ekin
14:40-14:45 S-52 - Prematüre Erken Membran Rüptürü (PEMR) olgularında perinatal sonuçlar
Uğur Turhan

 

 

 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kadın Doğum Günleri, 1-2 Mart 2019, Deniz Müzesi, İstanbul